Polityka prywatności i plików cookies

 

Dzień dobry! Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej:

https://sklep.czujnydom.pl

https://informatyk24.elblag.pl/

https://backupit.pl/

 

Informacja formalna

 

Administratorem strony jest:

 

Usługi Informatyczne Damian Józefiak 

Elbląg 82-300, ul.Bartnicza 7a, 

REGON: 382538769, 

NIP: 5783059229 

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdejchwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres rodo@informatyk24.elblag.pl

 

Skrócona wersja

 

Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dlaCiebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

 

Zakładając konto użytkownika za pośrednictwem strony, składajączamówienie, zapisując się do newslettera, składając reklamację, odstępującod umowy czy po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swojedane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne,bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bezTwojej wyraźnej zgody.

 

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanympodmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danychosobowych.

 

Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierająinformacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookiesfirmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach mechanizmudo zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

 

Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

 

Korzystamy z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Wiąże się to zwykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi1Google AdWords. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plikówcookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoimprzypadku korzystać z Google AdWords, czy nie.

 

Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasztakie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotycząceusługi YouTube.

 

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jakudostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profiluspołecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniemplików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jakFacebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.

 

Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły. Dane osobowe Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochroniedanych osobowych jest Usługi Informatyczne Damian Józefiak, Elbląg 82-300 ul. Bartnicza 7a, REGON: 382538769, NIP: 5783059229 

 

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

 

Uprawnienia

 

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane zprzetwarzaniem Twoich danych osobowych:

1) prawo dostępu do danych osobowych,

2) prawo do sprostowania danych osobowych,

3) prawo do usunięcia danych osobowych,

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

6) prawo do przenoszenia danych,

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżelitakową zgodę wyraziłeś.

 

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo wart. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojejstrony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie sąbezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynnościprzetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazaćna przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia. Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze - jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacjio tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres rodo@informatyk24.elblag.pldołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakich kolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. 

 

Bezpieczeństwo

 

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danychosobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochronydanych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Daneosobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przeddostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 

Wykaz powierzeń

 

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującympodmiotom:

 

AttHost Sp. z o.o.– w celu przechowywania danych na serwerze, w tym serwerze

skrzynki pocztowej.

 

Centrum Wsparcia Biznesu Agnieszka Czerepko Biuro Rachunkowe – w celu świadczenia na naszą rzecz usług księgowych, w związku z którymi przetwarzane są Pana / Pani dane widoczne na fakturach.

 

R2G Polska Sp. z o.o. (Apaczka) – w celu realizacji wysyłki towarów.

 

SMSAPI - LINK Mobility Poland Sp. z o.o. - w celu korzystania z systemu wysyłkiwiadomości SMS, w ramach którego przetwarzane są Pana / Pani dane napotrzeby przesyłania wiadomości SMS.

 

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. 

 

Cele i czynności przetwarzania

 

Konto użytkownika

 

Zakładając konto użytkownika, musisz podać swój adres email oraz zdefiniować hasło do konta. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. W ramach edycji profilu użytkownika możesz podaćdalej idące dane na swój temat, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy oraz adresdo wysyłki. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne. Możesz posiadać konto, nie podając tych dalej idących danych. W takiej sytuacji, składając zamówienie będziesz musiał te dane wprowadzić ręcznie. Dane wprowadzone przez Ciebie w ramach konta użytkownika przetwarzane są wyłącznie w celu utrzymywania konta i zapewnienia Ci możliwości korzystania z niego. Podanie danych w koncie użytkownika ma za zadanie ułatwić Ci składanie zamówień w sklepie poprzez automatyczne podstawianie danych do formularza zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach konta użytkownika jest realizacja umowy o prowadzenie konta, którą zawierasz na podstawie regulaminu sklepu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane zgromadzone w koncie użytkownika przetwarzane są w ramach systemu i przechowywane na serwerze zapewnianym przez AttHost Sp. z o.o.. Twoje dane będą przetwarzane w ramach konta tak długo, jak długo będziesz posiadać konto użytkownika. Po usunięciu konta, twoje dane zostaną usunięte z bazy, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach. W każdej chwili możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach konta, logując się do swojego konta użytkownika. Po zalogowaniu się do konta możesz w każdej chwili zmodyfikować swoje dane, jakrównież je usunąć, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach. W każdej chwili możesz podjąć również decyzję o usunięciu konta. W stosunku do danych zgromadzonych w koncie użytkownika przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 

Zamówienia

 

Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres do dostawy, adres email, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. C RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. cRODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).Dane zawarte w zamówieniu złożonym za pośrednictwem sklepu przetwarzane są w ramach systemu prestashop i przechowywane na serwerze zapewnianym przez AttHost Sp. z o.o.. Jeżeli posiadasz konto użytkownika, to Twoje zamówienie będzie widoczne wramach historii zamówień danego konta. Każde zamówienie dokumentowane jest fakturą. Faktury wystawiane są zwykorzystaniem systemu prestashop Faktury przekazywane są do biura rachunkowego Centrum Wsparcia Biznesu Agnieszka Czerepko Biuro Rachunkowe. Zamówienia są również rejestrowane w naszej wewnętrznej bazie w celach archiwalnych i statystycznych. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tychdanych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy. W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 

Newsletter

 

Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać nam swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

 

Reklamacje i odstąpienie od umowy

 

Jeżeli składasz reklamację lub odstępujeszod umowy, to przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adreszamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych. W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniuod umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz równieżsprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasuupływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływieterminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jakrównież domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

 

Kontakt e-mailowy

 

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również innedane osobowe. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony. 

 

Pliki cookies i inne technologie śledzące

 

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywaneprzez nasz system teleinformatyczny. Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich. Więcej szczegółów znajdziesz poniżej. 

 

Zgoda na cookies

 

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć plikicookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudnościw korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, którestosują cookies. 

 

Cookies własne

 

Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowegodziałania strony, w szczególności w celu prawidłowe działanie koszyka i procesuzamówienia, określenie, czy Użytkownik zalogowany, czy nie, pamiętanie danychlogowania Użytkownika, odnotowanie faktu akceptacji regulaminu.

 

Cookies podmiotów trzecich

 

Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej. 

 

Analiza i statystyka

 

Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiążesię z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy wramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

 

Marketing

 

Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie. Korzystamy z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Wiąże się to zwykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z Google AdWords, czy nie. 

 

Narzędzia społecznościowe

 

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowychoraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN. Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube. 

 

Logi serwera

 

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywanejest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarceinternetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuj Więcej informacji Odrzuć